Hotline : 063 487 7516

Marketing Manager

Marketing Manager

การวางแผนกลยุทธ์การตลาด

 • กำหนดทิศทางการตลาด
 • กำหนดแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • จัดทำโครงสร้างการรองรับแผนงาน
 • วางแผนการบริหารงบประมาณการตลาด
 • วิเคราะห์จุดแข่งจุดอ่อนของสินค้าและผลิตภัณฑ์
 • สำรวจคู่แข่งเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด

การโฆษณาประชาสัมพันธ์

 • วางแผนการเลือกใช้สื่อสาร
 • วางแผนการออกสื่อโฆษณา
 • คัดเลือกช่องทางเผยแพร่ระยะสั้นและระยะยาว
 • พัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

การส่งเสริมการขาย

 • กำหนดนโยบายการส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายขาย
 • บริหารและควบคุมสินค้า Turn Over
 • ปรับปรุงโครงสร้างราคาและรหัสสินค้าให้เป็นมาตรฐาน
 • จัดทำโปรโมชั่นและส่งเสริมการขาย

งานด้านการพัฒนาศักภาพทีมขาย

 • จัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาทีมขาย
 • กำหนดหลักสูตรและหัวข้อการอบรม
 • จัดฝึกอบรมตามแผน
 • ประเมินผลการฝึกอบรม
 • ติดตามยอดขายจากการฝึกอบรม

งานจัดการทั่วไป

 • ร่วมสร้างระบบบริหารคุณภาพ(5ส. & ISO)
 • รายงานผลความสำเร็จของงาน (KPI)
 • เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

Apply for this job
Share this job

360QM

Talent Acquisition , Specialist in Sales Acquisition and provides Manpower Solution ,Compass new Positive Mindset.

Contact Us

360 Quality Management Co.,Ltd.
9 G Tower Grand Rama 9, 31 FL. North Wing, Rama 9 Rd. Huaykwang, Bangkok, 10310

Contact No. : 063 487 7516 (Sirinapa)
E-mail : siri.l@360qm.co.th

Subscribe

Line contact